MÈTODE VEIE

El mètode VEIE és un programa d’educació emocional propi, on es promou i s’enforteix la intel·ligència emocional del nen com a complement indispensable del seu desenvolupament cognitiu. Aquest programa es fonamenta en:

1. Enfoc del cicle vital

El nostre programa d’educació emocional proposa un procés educatiu continu i permanent. S’aplica des de les primeres etapes de la vida atès que en aquestes edats es donen les bases de l’aprenentatge i la relació, i es continua al llarg del desenvolupament.

2. Atenció i consciència

La base del treball consisteix en què els participants puguin observar-se des d’una posició més elevada i més autèntica com és la pròpia consciència. Poder posar atenció en els seus pensaments, les seves emocions i el seu cos els brinda l’oportunitat de donar-se’n compta del que estan experimentant i poder desenvolupar la llibertat interior.

3. Responsabilitat

El mètode promou que el participant es responsabilitzi del seu estar en el món. Que sigui conscient de què les emocions són seves i de la mateixa manera les decisions que anirà prenen al llarg de la seva vida seran preses des de la llibertat i la responsabilitat.

4. Present

El mètode fomenta el aprendre a mantenir l’atenció en el present, en l’aquí i ara per poder estar en contacte amb l’experiència del moment.

5. Metodologia imminentment pràctica i participativa. Aprenentatge Experiencial:

Els participants aprenen fent des del primer dia a partir de viure una experiència multisensorial i lúdica. L’acció es la base de l’aprenentatge

6. Entrenament i integració

L’aula es converteix en un laboratori on s’ofereix als alumnes múltiples oportunitats per practicar els diferents elements de la intel·ligència emocional. Es promou l’aprenentatge significatiu. D’aquesta manera s’afavoreix que els aprenentatges puguin ser extrapolables a múltiples situacions, problemes i contextos quotidians.

7. Cooperació

Es promou el treball en equip per potenciar les habilitats relacionals i de comunicació i es plantegen activitats molt variades per atendre als diversos estils d’aprenentatge dels alumnes.

8. Aprenentatge per modelat

Els nostres professionals fan de models amb la seva forma de facilitar les sessions i resoldre les situacions que van sorgint. Es promou un aprenentatge per imitació.

9. Personalització i seguiment

Les sessions contemplen els interessos, les necessitats personals i socials i les vivències directes dels alumnes. Es realitza un seguiment individual de cada nen a partir d’un pla de desenvolupament personal anual.


10. Inclusió de la Família

La col·laboració entre l’escola i la família es fonamental perquè aquesta pugui acompanyar el desenvolupament emocional del alumnes. Es fomenta una comunicació continuada entre els nostres professionals i els pares a partir de diferents vies:

A) Els materials viatgers: a partir del diari d’emocions de l’alumne es comparteixen informacions.

B) Tutories semestrals amb la família. (1+ 1 opcional)

C) Sessions d’intel·ligència emocionals per pares i mares: el pares poden participar de manera totalment gratuïta del nostre programa de intel·ligència emocional per pares i mares especialment dissenyat perquè puguin acompanyar als seu fills en aquesta experiència de creixement.