Política de Privacitat


Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Veie Franquícia, S.L., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web
www.escuelainteligenciaemocional.com/ca/ s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels
serveis de Veie Franquícia, S.L.
La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la
relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de
Veie Franquícia, S.L.
Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar
compliment a la finalitat anteriorment exposada.
Veie Franquícia, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les
dades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD).
L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació
reconeguts en l’esmentada LOPD. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d’email a
info@veie.cat oa l’adreça Av. Vidreres, 128, 17310 – Lloret De Mar (Girona).
L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir
actualitzats, comunicant els canvis a Veie Franquícia, S.L.


Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament
compartit, Veie Franquícia, S.L. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de la LOPD.
Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Veie Franquícia, S.L. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix
a la Llei34 / 2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté
per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el
moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les
comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la
seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi. la
comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre
protecció de dades personals.


Drets propietat intel·lectual www.escuelainteligenciaemocional.com

Veie Franquícia, S.L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i quants
altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.escuelainteligenciaemocional.com/ca/ i els

serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació
relacionada. No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o
parcials, del lloc web www.escuelainteligenciaemocional.com/ca/ sense el consentiment previ i per escrit.


Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Veie Franquícia, S.L., tot i ser
gratuïts i / o de disposició pública.
Veie Franquícia, S.L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.
L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la
prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels
drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada de
els mateixos. Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per
escrit per part de Veie Franquícia, S.L., quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració,
estructura i fitxers dels servidors propietat de Veie Franquícia, S.L., assumint la responsabilitat civil i penal
derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència
directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.


Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Veie Franquícia,
S.L. i, en particular de:
La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Veie Franquícia, S.L., resulti violent, obscè,
abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual
de tercers.
La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el
disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu
massiu no desitjat.
L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els
enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual,
drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i
les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor,
manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.
L’usuari indemnitzarà Veie Franquícia, S.L. per les despeses que generés la imputació de la Veie Franquícia, S.L. a
alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.


Protecció de la informació allotjada

Veie Franquícia, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no
responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no
garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que els citats dades podrien haver estat
suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. els serveis
oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les
còpies de seguretat realitzades per Veie Franquícia, S.L., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas,
es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.
La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda
a causes atribuïbles a Veie Franquícia, S.L ..


Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Veie Franquícia, S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu
electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o
expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.
En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Veie Franquícia, S.L. si està autoritzat a
enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la Veie Franquícia, S.L. que siguin similars
als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li
facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al Client, després d’acreditar la seva Identitat.-


Protection of personal data according to the Data Protection Act

Veie Franquicia, S.L., under current legislation regarding the protection of personal data, reports that the personal data
collected through the forms on the website www.escuelainteligenciaemocional.com/ca/ are included in the computerized
files of user specific services Veie Franquicia, S.L.
The collection and processing of personal data is aimed at maintaining the business relationship and the performance of
tasks of information, training, counseling and other activities of the Veie Franquicia, S.L.
You represent that all information provided by him are true and correct and undertake to keep them updated,
communicating changes Veie Franquicia, S.L.

Data collected by service users

In cases where the user including files containing personal data on shared hosting servers, Veie Franquicia, S.L. not
responsible for the breach by the user of the Data Protection Act.
Data retention in accordance with the LSSI
Veie Franquicia, S.L. reports that, as a hosting service provider and data under the provisions of the July 11 Ley34/2002
Services Information Society and Electronic Commerce (LSSI), retained for a maximum period of 12 months essential
information to identify the source of the data stored and the time when the service started. The retention of such data
does not affect the secrecy of communications and may only be used within the framework of a criminal investigation or
to safeguard public safety, making himself available to the judges and/or courts or the Ministry which thus requires .
Data communication to the State Forces will be under the provisions of the legislation on personal data protection.

Intellectual Property Rights www.escuelainteligenciaemocional.com

Veie Franquicia, S.L. owns all copyrights, intellectual property, industrial, “know how” and any other rights related to the
content of the website www.escuelainteligenciaemocional.com/ca/ and the services offered on it, as well as the
programs necessary for its implementation and related information. No Reproduction, publication and / or use of the
contents strictly private, full or partial, of the website www.escuelainteligenciaemocional.com/ca/ without the prior written
consent.

Software Intellectual Property

You should respect others programs made available by Veie Franquicia, S.L., while being free and/or publicly available.
Veie Franquicia, S.L. has exploitation rights and intellectual property of the software needed.
The user does not acquire any right or license by the contracted service, to the software necessary to provide the
service, nor the technical information service trace, except for the rights and licenses necessary for the fulfillment of the
contracted services and only for the duration thereof. For any action that exceeds the performance of the contract, the
user will need written permission from Veie Franquicia, S.L., Being forbidden the user to access, modify, view the
configuration, structure and property files servers of Veie Franquicia, S.L., assuming the civil and criminal liability arising
from any incident that might occur on servers and security systems as a direct result of negligence or malicious on his
part.

Intellectual property content hosted

The use contrary to intellectual property law services provided by Veie Franquicia, S.L. and in particular:
The use that is contrary to Spanish laws or which infringes the rights of others.
The publication or transmission of any content that, in the opinion of Veie Franquicia, S.L., is violent, obscene, abusive,
illegal, racist, xenophobic or defamatory.